Новости

Інформація про діяльність ДП "АВІАКОН"

28.04.2017

1.Цілі діяльності державного унітарного підприємства та стан їх досягнення.

Мета і предмет діяльності ДП «АВІАКОН» визначені Розділом 2 Статуту підприємства, а саме:

«Підприємство утворено з метою одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності, а також для здійснення іншої діяльності, не забороненої законодавством.

Предметом діяльності Підприємства є виробництво кінцевої продукції, а саме: ремонт військової техніки за державним замовленням, за укладеними в належному порядку договорами для інших вітчизняних та зарубіжних замовників, задоволення потреб у товарах народного споживання, продукції цивільного призначення, надання послуг та інша діяльність, яка не суперечить законодавству України і передбачена Статутом.».

Місією Державного підприємства «Конотопський авіаремонтний завод «АВІАКОН» є його подальший розвиток як високоприбуткового провідного підприємства світового рівня в галузі ремонту та модернізації вертольотів, яке має конкурентні переваги на світовому ринку та повністю забезпечує внутрішньодержавні потреби в ремонті вертолітної техніки та її модернізації.

До основних стратегічних напрямків розвитку ДП «Авіакон» відноситься:

 • Виконання серійного ремонту і модернізації вертолітної техніки марки «Ми»;

 • Освоєння ремонту і модернізації нових зразків вертольотів марки «Ми» та марки «Ка»;

 • Освоєння ліцензійного збирання авіаційної техніки;

 • Активне впровадження програм імпортозаміщення та енергозбереження.

Стан виконання (досягнення) цілей Підприємства – задовільний, оскільки:

 • ДП «АВІАКОН» є високоприбутковим підприємством, яке виконує всі заплановані фінансові показники отриманого за результатами господарської діяльності прибутку;

 • ДП «АВІАКОН» успішно і своєчасно виконує державні контракти з оборонного замовлення, а також інші договори, укладені з Міністерством оборони України та іншими силовими відомствами на надання послуг з ремонту і модернізації авіаційної техніки;

 • ДП «АВІАКОН» виконує роботи за зовнішньоекономічними контрактами (договорами комісії) для потреб зарубіжних замовників та приймає активну участь у міжнародних тендерах з метою укладання на перспективу експортних договорів на послуги з ремонту і модернізації авіаційної техніки;

 • ДП «АВІАКОН» за результатами 2016 року освоїло ремонт вертольоту типу Ми-14 та на початку 2017 року уклало ліцензійний контракт на виробництво вертольоту типу Ми-8МСБ;

 • ДП «АВІАКОН» активно впроваджує програми імпортозаміщення як на власній виробничій базі, так і в кооперації з іншими вітчизняними підприємствами.

 

2.Річні звіти наглядової ради та керівника державного унітарного підприємства.

Наглядова рада на ДП «АВІАКОН» - відсутня.

Річний звіт керівника ДП «АВІАКОН» за встановленою формою знаходиться в бухгалтерії підприємства разом з документами річної фінансової звітності. (подані в розділі ЗВІТИ)

 

3.Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності державного унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками.

Основними факторами ризику для підприємства є:

 Зовнішні ризики

Вид ризику: Зміни податкового та валютного законодавства

Суть ризику: Відміна податкових пільг, якими користуються підприємства літакобудівної промисловості, а також підприємства, що виробляють (ремонтують) військову техніку для потреб Збройних Сил України.

Можливі заходи: Оформлення звернення до органу управління з пропозицією виступити із законодавчою ініціативою щодо недопущення скасування зазначених пільг.

Суть ризику: Обмеження стосовно операцій купівлі валютних коштів, встановлення високого рівня обов’язкового продажу іноземної валюти, яка надходить від нерезидентів.

Можливі заходи: 

1.Оформлення звернення до органу управління з пропозицією виступити із законодавчою ініціативою щодо скасування вказаних обмежень для підприємств оборонного комплексу, які задіяні у виконанні державного оборонного замовлення.

2.Створення резервів на валютних рахунках підприємства за рахунок коштів, які надходять від нерезидентів по укладених зовнішньоекономічних контрактах.

Вид ризику: Геополітичний

Суть ризику: Неможливість закупівлі комплектуючих виробів та запасних частин російського виробництва, які використовуються при ремонті і модернізації авіаційної техніки, в зв’язку із введенням на державному рівні двохсторонніх санкцій та обмежень в сфері військового співробітництва.

Можливі заходи: 

1.Втілення програми імпортозаміщення як силами власного виробництва, так і в кооперації з підприємствами промислового комплексу України.

2.Надання пропозицій на адресу Міністерства оборони України стосовно доцільності прийняття на озброєння окремих виробів та систем авіаційної техніки, які виробляються в інших країнах.

3.Відпрацювання та реалізація шляхів щодо закупівлі окремих комплектуючих виробів через посередників та інших постачальників, які не є резидентами РФ.

Вид ризику: Ринковий

Суть ризику: Девальвація національної валюти, високий рівень інфляції.

Можливі заходи:

1.Укладання договорів з вітчизняними замовниками із врахуванням можливості коригування вартості робіт (або її матеріальної складової) у випадку зміни курсу гривні та індексу інфляції.

2.Укладання договорів з замовниками, умовами яких передбачається авансування робіт підприємства.

Вид ризику: Зміна кон’юнктури ринку

Суть ризику: Зменшення попиту на послуги з ремонту і модернізації авіаційної техніки на зовнішньому ринку.

Можливі заходи:

1.Збільшення обсягів реалізації продукції (послуг) на внутрішньому ринку.

2.Активізація маркетингової політики підприємства та уповноважених компаній-спецекспортерів.

3.Застосування гнучкої політики ціноутворення.

4.Надання додаткових послуг в процесі виконання відновлення авіаційної техніки.

5.Вихід на ринок з новими зразками авіаційної техніки та послугами з модернізації вертольотів.

6.Створення сервісних центрів в інших країнах-експлуатантах авіаційної техніки.

7.Підвищення рівня якості продукції (послуг) підприємства.

Вид ризику: Адміністративний

Суть ризику: Надмірний тиск та прийняття неправомірних рішень проти підприємства з боку державних контролюючих органів.

Можливі заходи: Оскарження неправомірних рішень та активне відстоювання позиції підприємства у судових інстанціях.

Внутрішні ризики

Вид ризику: Виробничий

Суть ризику: Відсутність замкнутого циклу ремонту авіаційної техніки та всіх її складових частин на підприємстві

Можливі заходи:Встановлення тісних коопераційних зв’язків з підприємствами України та нерезидентами, які спеціалізуються на ремонті авіаційних двигунів та головних редукторів для вертольотів.

Суть ризику:  Високій рівень зношеності основних фондів, відсутність окремих видів технологічного обладнання.

Можливі заходи: Збільшення обсягів капітальних інвестицій в оновлення основних фондів та придбання сучасного високотехнологічного обладнання за рахунок власних коштів підприємства.

Вид ризику: Маркетинговий

Суть ризику: Втрата окремих експортних замовлень.

Можливі заходи:

1.Активізація роботи з уповноваженими спец експортерами в сфері надання послуг для інозамовників.

2. Оформлення звернення до органу управління з пропозицією виступити із законодавчою ініціативою щодо надання обмеженого права підприємствам оборонно-промислового комплексу України самостійно здійснювати зовнішньоекономіч-ну діяльність в сфері продажу продукції військового призначення та подвійного використання.

Вид ризику: Організаційний

Суть ризику:Недостатня кількість кваліфікованих фахівців виробничих спеціальностей на ринку праці міста. Загроза звільнення висококваліфікованих кадрів.

Можливі заходи:

1.Укладання угод з учбовими закладами щодо підготовки та працевлаштування їхніх випускників на підприємстві за необхідними спеціальностями.

2.Постіне підвищення кваліфікації та перекваліфікація працюючих на підприємстві.

3.Забезпечення умовами колективного договору необхідних соціально-економічних умов та гарантованого соціального пакету працюючим на підприємстві.

4.Підвищення заробітної плати та інших виплат персоналу підприємства.

Вид ризику: Фінансовий

Суть ризику: Несвоєчасний розрахунок з боку замовників по укладених договорах.

Можливі заходи:

1.Постіне відстеження прострочених фінансових зобов’язань контрагентів та оперативне ведення з ними відповідних переговорів.

2.Своєчасне застосування претензійно-позовних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості.

 

4.Інформація про операції та зобовязання державного унітарного підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями.

ДП «АВІАКОН» не відноситься до підприємств, які фінансуються (утримуються) за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджету.

У підприємства виникають відповідні зобов’язання з державним та/або місцевим бюджетом в сфері сплати встановлених чинним законодавством податків, зборів та відрахувань.

Співпраця ДП «АВІАКОН» з місцевими установами, організаціями та підприємствами виражається, в тому числі, в наданні підприємством відповідним контрагентам послуг з теплозабезпечення та гарячого водозабезпечення згідно укладених договорів.

Співпраця ДП «АВІАКОН» з іншими державними підприємствами виражається у:

 • Закупівлі на договірній основі у даних підприємств товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення ДП «АВІАКОН» своєї господарської діяльності;

 • Реалізації на договірній основі даним підприємствам послуг (продукції), які надаються (виробляються) ДП «АВІАКОН».

 

4.Оприлюднення річної фінансової звітності разом з аудиторським висновком щодо неї.

Станом на сьогоднішній день здійснюється процедура щодо конкурсного відбору організації, яка буде проводити аудит фінансової та податкової звітності підприємства за 2016 рік.

Очікуваний термін оформлення аудиторського висновку – друга половина травня місяця 2017 року.

Після надання визначеною організацією аудиторського висновку він буде наданий для оприлюднення на сайті підприємства.

 

 

 

     Д О В І Д К А

 МАРЧЕНКО Ігор Олегович

 На посаді: виконуючий обов'язки директора Державного підприємства «Конотопський авіаремонтний завод «АВІАКОН»

Працює: з 8 грудня 2016 року

Число, місяць, рік народження:

29 січня 1964 року

Місце народження:

м. Херсон

Громадянство:

Громадянин України

Освіта:

Вища

Спеціальність за освітою:

Авіаційне радіоелектронне обладнання

Закінчив (коли, що):

Київське вище військове авіаційне інженерне училище у 1988 році

Фінанси

Херсонський державний технічний університет у 2002 році

Державне управління

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління

при Президентові України у 2016 році

  

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 1983 року - навчання у вищому військовому авіаційному інженерному училищі та початок військової служби у Збройних Силах; з 1988 року проходив військову службу на офіцерських посадах керівного складу, з 2004 року працює на керівних посадах підприємств та організацій.